Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB

Fremtind
Fremtind

Bli med på laget!

Vi trenger leverandører av tilstandsrapport på bolig – i hele Norge

Fremtind er landets tredje største forsikringsselskap, og er eid av SpareBank1 og DNB. Nå utvikler vi boligselgerforsikring, med mål om å ta 40% av markedet. Vi kommer til å trenge 40.000 tilstandsrapporter årlig.

Ønsker du en solid og trygg oppdragsformidler, med fokus på kvalitet og et ønske om å utvikle bransjen videre i årene som kommer? Vi har solid erfaring og størrelsen som skal til for å sette standarden i markedet. Vi håper du vil være med oss på reisen.

Vi ønsker alle med relevant bakgrunn og utdanning velkommen til å delta i anbudskonkurransen!

Ny frist for å levere tilbud!
Vi ønsker at alle skal ha mulighet for å sende inn sitt beste tilbud, og endrer derfor fristen til den 12. oktober kl. 13.

Spørsmål og svar om anskaffelsesprosessen

Velkommen til anbudskonkurransen

Slik deltar du i anbudskonkurransen

  1. Last ned dokumentene under
  2. Fyll inn RFQ-skjemaet med dine svar
  3. Send dokumentet til oss på mail

 

Sendes til: anskaffelse@fremtind.no
Frist for innsendelse: 12. oktober kl. 13:00.

 

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss på mail: anskaffelse@fremtind.no
Kontaktpersonen er Odd Christopher Skarbø.

 

Vi gjør vårt ytterste for å svare så raskt vi kan. Følg gjerne med på denne siden, vi kommer til å legge ut oppdaterte spørsmål & svar underveis.

Spørsmål & svar

Generelt

Det er to overordnede kompetansekrav som stilles til leverandøren:

1. "Leverandør bekrefter at deres bygningssakkyndige vil være kvalifisert i henhold til de til enhver tid gjeldende krav fastsatt av myndighetene".

2. "Leverandør bekrefter at den bygningssakkyndige som gjennomfører besiktigelse for Fremtind, skal ha minst to års erfaring fra tilstandsrapportering eller annen relevant praksis. Med annen relevant praksis menes praksis fra tilsvarende eller lignende fagområder og oppgaver innen bygg, herunder praksis fra prosjektering av bygg, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse".

Så lenge leverandøren bekrefter dette, vil man være godkjent for å delta i konkurransen. 

Det er lagt opp til en lengre anbudsprosess, hvor vi ønsker en god dialog med takstbransjen før vi velger relevante tilbydere for å gjennomføre kontraktssamtaler. Tilbyder har full anledning til å still forbehold til både kravspesifikasjon og kontraktsutkast. Forbehold til kontrakten kan leveres inn sammen med tilbudet.

Tilbudsfristen var i utgangspunktet tre uker. Dette er fristen for å levere tilbud til konkurransen, men levernadører vil få tilbakemelding på tilbudet sitt, og anledning til å revidere tilbudet. Videre har vi besluttet å utsette fristen med 2 uker til 12. oktober kl. 13, slik at leverandøren kan ta stilling til endringer i fakturaforløpet.

I utgangspunktet vil det ikke være mulig å selge forsikring fra Fremtind utenfor meglerkanalene.

Vi ber om at dere sender inn et samlet tilbud og inkluderer signert forpliktelseserklæring fra alle selskap som er med på tilbudet.

Vi oppfordrer alle potensielle leverandører til å levere tilbud, og alle tilbud vil bli behandlet på lik linje med alle andre. Såfremt leverandøren imøtekommer minstekravene til kompetanse vil det være mulig å få kontrakt med Fremtind.

Den nye fristen er 12. oktober kl. 13.

Du som takstmann skal fortsatt sende faktura for ditt oppdrag direkte til kunden.

Vi vil understreke at vi har behov for både store og små takstforetak. Vi vil påpeke at vi ønsker alle takstmenn velkommen til å delta i konkurransen.

Vi ønsker å inngå avtale med takstmenn som skal levere tilstandsrapporter for EiendomsMegler 1 og DNB Eiendom. Vi går bredt ut til alle takstmenn og folk med byggteknisk utdannelse, gjennom flere kanaler. Vi er opptatt av å etablere et landsdekkende nettverk av takstmenn. Behovet for takstmenn skal dekkes lokalt der boligsalget skjer.

Nei, det er ikke et krav.

Et boligkjøp er en viktig og stor hendelse i livet til mange, og her tas valg knyttet til både lån og forsikring. Gjennom SpareBank 1, DNB og LO forsikrer Fremtind over 1 million norske hjem. Det er derfor viktig for oss at vi sammen med eiendomsmeglerne kan tilby dette forsikringsproduktet til våre kunder.

Forsikringen dekker selgers ansvar for feil og mangler etter avhendingsloven.

Vi har signert intensjonsavtaler om at vi skal utvikle denne forsikringen for og med EiendomsMegler 1 og DNB Eiendom. Det er naturlig at disse vil selge forsikringen, under merkenavnene til Sparebank1 og DNB, på lik linje med øvrige produkter fra Fremtind.

Med boligselgerforsikring har vi ambisjoner om å bli største aktør på området. Vi regner med å ta ca. 40% av markedet.

Vi kommer til å inngå egne avtaler med takstmenn. Megler blir ikke lenger bestiller av tjenesten, men rekvirent via Fremtind. Derfor ønsker vi nå å etablere et landsdekkende nettverk av takstmenn.

Vår boligselgerforsikring lanseres senest når endringene i avhendingsloven trer i kraft. Det antas foreløpig at dette skjer tidligst 1. januar 2021.

Endringene i avhendingsloven skal gjøre bolighandelen tryggere for alle parter, og redusere konfliktnivået i etterkant av handelen. Boligselgere blir gitt større ansvar, og større opplysningsplikt. Det vil også bli stilt nye krav til innhold i tilstandsrapportene. Dette vil føre til et økt behov for gode tilstandsrapporter, og til god og redelig forsikring.

Vi stiller krav til leverandørene av tilstandsrapport både til hvordan befaring skal gjennomføres og til hva som skal undersøkes, for å redusere risiko og sikre at beskrivelse i tilstandsrapporten blir så presis som mulig.

Vi ønsker å ta høyde for endringene som kommer i ny forskrift til avhendingsloven, men også sette andre krav til innhold. Anbudsdokumentet viser hvilke kontrollpunkt som tilstandsrapporten vil inneholde.

Mangelfull eller uriktig informasjon i forkant av salget bidrar til et relativt høyt konfliktnivå mellom kjøpere og selgere av eiendom. Ifølge en rapport fra Forbrukerrådet i 2017, klager eller reklamerer 14 prosent av boligkjøperne. Dette er dyrt for alle som er involvert, fra samfunnet, til kjøper og selger, via forsikringsselskapene.

Stortinget gjør derfor endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig med et mål om å bidra til mer informasjon, økt forbrukerbeskyttelse og færre tvister.

Fremtind vil til enhver tid følge kravene satt fra myndighetene hva gjelder en godkjent bygningssakkyndig. Det forventes en overgangsperiode før nye regler trer i kraft.

Dere finner mer informasjon vedrørende anskaffelsen i konkurransegrunnlaget på landingssiden.

Vi vil understreke at vi har behov for et stort antall takstinspektører og ønsker å påpeke at alle takstmenn er velkomne til å delta i konkurransen.

Du som utfører øvrige håndverkertjenester og oppfyller krav som stilles for takstmenn, er selvsagt velkommen til å delta i konkurransen. Vi ser ingen konflikter tilknyttet øvrige håndverkertjenester.

Alle deltakere i konkurransen vil få tilbakemelding kontinuerlig gjennom prosessen.

Denne anbudskonkurransen er utelukkende for tilstandsrapportering. Dog foreligger det en sannsynlighet for at det vil bli behov for el-kontroll på et senere tidspunkt. Dette vil i så fall bli utlyst i egen anbudskonkurranse spesifikt for el-fag.

Denne anskaffelsen er kun for tilstandsrapportering. Vi ser dog at lanseringen av dette produktet kan føre til behov for skadetaksering på et senere tidspunkt. Dermed er det sannsynlig at vi vil gå ut med skadetaksering ved en senere anledning.

Formålet med å konkurranseutsette tjenesten vi har behov for er å få oversikt over takstmarkedet. Herunder hvilke kommuner vi har dekning i, og ha et vurderingsgrunnlag for hvilke leverandører vi vil gå ut med.

Begge alternativer er mulig: det vil være mulig å levere som en underleverandør, og det vil være mulig å levere tilbud som et eget foretak. Vi har ikke satt en begrensning til hvor mange konstellasjoner hver enkelt leverandør kan levere et tilbud, men vi oppfordrer leverandørene til å begrense seg.

Merk at det skal være samme priser for alle leverandører/underleverandører i en konstellasjon.

Vi forsøker å nå ut til alle takstmenn, og alle er hjertelig velkomne til å delta på anbudskonkurransen. Med forbehold om feil, har vi forsøkt å sende invitasjon til alle takstmenn som er registrert hos Norsk Takst sine nettsider. Vi forsøker også å nå ut til takstmenn gjennom både publiseringer i sosiale medier og som annonser i ulike medier og nettsider, for å sørge for at så mange som mulig får med seg konkurransen.

Faglig

For utbedringskostnader bes det om at man estimerer alle utbredingskostnadene i tilstandsgradene.

Det er ingen krav til å sjekke takrennens fall med bøtte med vann.

Dersom man ved befaring avdekker at garasje er tilkoblet vann, avløp eller strøm vil dette kreve en fullverdig undersøke av bygningen som omhandler aktuelle installasjoner samt lovlighet av disse. Kostnaden av dette vil bli et tillegg for boligselger.

Angående fuktsøk med hulltakning ønsker vi at det utføres et søk etter fuktighet og at man oppgir verdier og beskriver om disse er normale eller unormale.

Rapporten er basert på NS3600 hvor vi har gjort endringer for å tilpasse Fremtind sitt behov.

Planskissen skal inneholde mål, herunder romstørrelser og areal. Det er ikke behov for mål til vinduer og øvrige detaljer. Det er ikke behov for å inkludere inventar i skissen.

Vi vil ikke definere produktspesifikt hva som skal benyttes for plombering etter hulltakning. Fremtinds innspill, hullets størrelse tatt i betraktning, er at det vil være mest hensiktsmessig å benytte en fugemasse (leveres i ulike farger). Det viktigste for Fremtind er at boligkjøper inkluderes og får forståelse av hvor hulltakningen skal foregå, og er enig i plomberingsvalg.

Bygningssakkyndig må ivareta kravet for undersøkelse av disse opplysningene. Vi vil imidlertid be boligselger om å forberede disse dokumentene gjennom vårt egenerklæringsskjema.

Vi forstår at det kan være utfordrende å anslå forventet tidsbruk.

Vi ber dere se nøye på kravene når dere vurderer dette. Besitter dere erfaring med NS3600 kan dere ta utgangspunkt i hvor lang tid gjennomføring av tilstandsrapport med denne standarden vil ta. Eventuelt vil vi foreslå at, skulle det fremdeles være litt usikkert, kan dere for eksempel utføre en test i egen eller andres bolig.

Om løsningen

Vi er i gang med å utarbeide en eksempelrapport som skal gjøre det enklere å prissette en slik rapport. Inntil den er klar, vil vi måtte be deg om å lese RFQ-skjemaet nøye. Dette er dokumentet du skal fylle ut ved besvarelsen. Her vil du finne alle krav vi stiller, herunder også krav for besiktigelse og hva vi krever undersøkt. Dette vil gi en indikasjon på detaljnivået for rapporten og besiktigelsen.

Systemet er under utvikling og leveres av Verdi NTFS. Formålet er å gjøre proessen så sømløs som mulig for alle parter. Vi jobber for eksempel for at meglerpakkene skal kunne deles gjennom systemet og ikke må anskaffes av takstmann i tillegg.

Vi involverer meglerne tett i vurderingen av hvilke leverandører som vil tildeles avtale. Imidlertid vil ikke eiendomsmeglerne vil ikke ha anledning til å velge egne, spesifikke takstmenn for de ulike oppdragene.

Vi jobber mot en løsning for at meglerpakke fra Ambita skal bli delt automatisk i systemet slik at prosessen går sømløst og at meglerpakke fra Ambita ikke må anskaffes av både av megler og takstmann. Vi ber dere derfor ikke prise dette inn i tilbudet deres.

Vi jobber mot en løsning for at meglerpakke fra Ambita skal bli delt automatisk i systemet slik at prosessen går sømløst og at meglerpakke fra Ambita ikke må anskaffes av både av megler og takstmann. Andre generelle dokumenter ber vi boligselger om å innhente i egenerklæringen, og dere må gjerne også påminne boligselger om dette i kommunikasjon om avtale av befaring.

Kostnader i forbindelse med skader under besiktigelse vil takstmanns forsikring måtte dekke. Derfor krever vi at takstmann har tilknyttet forsikring, i henhold til krav 1.1.5 i kravspesifikasjonen.

Vi ønsker verken å overbelaste eller "underbelaste" de som tegner avtale med oss. Derfor er det viktig for oss at leverandøren får en viss forutsigbarhet i antall oppdrag. Fremtind er inneforstått med at jo flere "Fremtind-rapporter" leverandøren lager, jo bedre blir man på rapporten. Derfor vil vi absolutt se antallet leverandører i sammenheng med volum i gitt kommune. 

Rapporteringssystem som skal benyttes er under utvikling, og blir levert av Verdi NTFS.

Systemet er per i dag under utvikling. Det vil dermed ikke være mulig å oversende en demonstrasjon av systemet i dag. Dette vil bli formidlet nærmere med leverandører vi vil inngå samarbeid med, med invitasjon til opplæring og innføring av systemet.

Det er megler gjennom sine systemer bestiller og rekvirerer takstmenn. Dette gjøres fra meglersystemet til prosesstøttesystemet takstmenn vil benytte.

Leverandøren av prosesstøttesystemet (Verdi NTFS) vil levere planskisseverktøy til bruk under besiktigelsen.

Vi involverer meglerne tett i vurderingen av hvilke leverandører som vil tildeles avtale. Imidlertid vil ikke eiendomsmeglerne vil ikke ha anledning til å velge egne, spesifikke takstmenn for de ulike oppdragene.

Angående fakturering for tilstandsrapporten er det enda ikke besluttet hvem som skal faktureres , men vi har som formål å avklare dette innen primo oktober. Gjennom Verdi sine systemer, vil det leveres en faktureringsløsning som automatiserer faktureringen.

Du vil ikke måtte ta alle oppdrag selv. Vi går til anskaffelse av svært mange tilbydere, og trenger flere leverandører for taksttjenester over hele landet. Vi regner med å tildele kontrakt til flere tilbydere pr. distrikt.

Vi ønsker ikke å overbelaste takstmann slik at dette går ut over både trivsel og kvalitet.

Vi har forpliktet systemleverandøren Verdi NTFS til å levere kursing i system og rapport. Vi håper at de fleste takstmenn har et eksisterende forhold til innholdet i NS3600, da dette også er standarden myndighetenes høringsuttalelse baserer seg på.

Om tilbudet

Rabattsatsen i arkfane 5.3 i RFQ-dokumentet forutsetter en ny befaring.

Dette er illustrert i vedlegg "Forklaring til kravtyper" opplastet på denne siden.
Kravtype 1 tilsvarer en rapport for det laveste detaljnivået, kravtype 2 tilsvarer en rapport for det midterste detaljnivået og kravtype 3 tilsvarer en rapport for det høyeste detaljnivået. For kravtype 3, inneholder rapporten altså alle krav for kravtype 1, 2 og 3. Kravtype 2 bygger på kravtype 1, hvor vi har forsøkt å skille ut krav som kan være prisdrivende fra kravtype 3. 

Prisen for rapporten er basert på bruksareal (BRA).

Hvis Fremtind ikke lykkes med å inngå avtaler med tilstrekkelig mengde takstmenn, vil Fremtind forsøke å fokusere på de regionene/kommunene hvor vi har utfordring med å dekke. Tilbudene fra tilbyderne består frem til konkurransen er avsluttet eller tilbyder trekker sitt tilbud.

Historisk data har ingen stor betydning, men er forespurt fordi vi ønsker å øke forståelsen av hvem du er.

Fremtinds leverandøransvarlige vil ha ansvar for å imøtekomme endringer som kan forekomme i markedet. Vi har full forståelse for at uforutsette hendelser kan forekomme, og dermed er vi interessert i å finne de beste løsningene sammen med leverandøren.

Dette er et forbehold til kontraktsutkastet, og bør noteres i vedlegget "Mal med forbehold til kontraktsutkast". Vi vil vurdere alle forbehold som kommer inn i forbindelse med tilbudet og informere leverandøren hvorvidt forbeholdet godtas eller ikke i løpet av prosessen.

Prisen settes med utgangspunkt i kravtypene i arkfanene i RFQ-skjema. Her har vi 3 ulike kravtyper, med ulikt detaljnivå. For å anslå tidsbruk og dermed pris for hvert av disse kravtypene, har vi publisert et forslag til dette på anskaffelsessiden. Dersom man ikke får god nok oversikt fra RFQ-skjema, foreslår vi å ta utgangspunkt i tidsbruk for NS3600. Eventuelt kan man også forsøke å ta en "test-besiktigelse" av egen eller andres bolig, for å estimere.

I utgangspunktet kan ikke Fremtind forplikte seg til en gitt mengde rapporter. Imidlertid har Fremtind en aktiv holdning til problemstillingen omkring hvor mange oppdrag de individuelle takstinspektørene kan forvente seg. Vi ønsker å sikre at det tegnes avtale med mange nok leverandører slik at behovet møtes, men at avtalen fortsatt er lukrativ for leverandørene.

Forbehold til kontraktsuktastet kan leveres sammen med tilbudet. Deretter vil Fremtind ta stilling til dette under evalueringen.

For andre enn de som er i listen, bes det om at det velges "Annet" og spesifisere i neste kolonne.

Vi kan dessverre ikke tilby annet format enn hva som ligger fremlagt.

Vi forstår at det kan være ønskelig med en utskrift, og at de fleste kun har mulighet for A4-utskrift. Her følger en oppskrift for å kunne få dette til på best mulig måte:

 

  1. Trykk på Skriv ut, slik at du åpner vinduet med utskrift og utskriftsinnstillinger.
  2. Under innstillinger:
  3. a) velg arktype (feks A4)
  4. b) velg liggende orientering
  5. c) i nederste alternativ, velg alle kolonner på én side.

 

Nå kan du skrive ut og få plass i A4-format.

Prisen for det enkelte oppdrag vil bestå av

  1. Fast pris for tilstandsrapport (i henhold til forskjellige boligstørrelse og boligtype)
  2. En varierende pris for transport i forbindelse med reise til boliger i de ulike kommunene (se RFQ-skjema). Alle leverandører kommer til å få tilbakemelding på tilbudet sitt og mulighet til å revidere det.

For å delta i anbudskonkurransen, ber vi deg om å fylle ut og sende inn RFQ-dokumentet i Excel-format. For mer detalj om hvordan delta i konkurransen, vennligst se konkurransegrunnlaget.

Vi har dessverre ikke mulighet til å vurdere tilleggsdokumenter som legges ved på denne måten, grunnet det svært høye antallet forventede tilbydere.
Hvis presiseringene hører til krav og kravlister i RFQen, bes disse besvares med kommentar-kolonne ved valg av ""Ja med forbehold"" på det enkelte krav hvor det er behov for presiseringer.

Boligselgerforsikring fra Fremtind

Fremtind har signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring, i løpet av 2021.

For å tilby boligselgerforsikring er det behov for en uavhengig tilstandsrapport som belyser hvilken risiko Fremtind tar ved å forsikre den aktuelle eiendommen. Vi mener at en god kravstilling av denne rapporten vil medføre færre konflikter, fordi det vil være tydelig for både boligselger og boligkjøper hva den faktiske tilstanden er.

Takstbransjens uavhengighet er viktig for oss, og vi er opptatt av å stille riktige og like krav til både utførelse av selve tjenesten og innholdet i tilstandsrapporten.

Fremtind ønsker å jobbe sammen med takstbransjen for å øke kvaliteten på tilstandsrapporter, og bidra til lavere konfliktnivå i kjølvannet av en bolighandel. Vi ser frem til å ta fatt på denne oppgaven sammen med dere!

Fremtind – en solid oppdragsgiver

I januar 2019 slo forsikringsselskapene til SpareBank1 og DNB seg sammen og dannet Fremtind Forsikring. I dag er vi landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon i bank.

Les mer om Fremtind her.