Slik tar vi vare på ditt personvern og vår taushetsplikt

Fremtind Forsikring er forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Når du kjøper forsikringer gjennom SpareBank 1 eller DNB, inngår du en avtale med Fremtind Forsikring. Fremtind har ansvaret for personopplysninger som behandles i forbindelse med forsikringer som selges gjennom SpareBank 1 og DNB. Vi i Fremtind Forsikring har taushetsplikt, og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte i tråd med gjeldende personvernregelverk.
Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Fremtind Forsikring AS og Fremtind Livsforsikring AS er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.​

Hva bruker vi personopplysningene dine til?

For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester til deg, trenger vi dine personopplysninger.

Her ser du hva vi bruker personopplysninger til:

 • Kundeadministrasjon og gjennomføring av forsikringstjenester
  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtale med forsikringstaker/sikrede, for eksempel inngåelse, fornyelser og administrasjon av forsikringsavtale, kredittvurderinger, beregning av pris, oppgjør og utbetaling
  • Kollektive forsikringsavtaler: administrasjon av medlemsmassen
 • Risikobedømmelse ved premiefastsettelse
  • Utlevering og innhenting samt bruk av personopplysninger i sentralt register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)
 • Markedsføring av våre produkter og tjenester
  • Ulike aktiviteter for eksempel profilering og segmentering, der formålet er å inngå avtaler om nye produkter eller tjenester med nye eller eksisterende kunder
 • Produktutvikling og analyser
  • Behandling av personopplysninger for å utvikle nye produkter og tjenester eller forbedring av eksisterende produkter og tjenester. Dette gjelder også analyse og testing i forbindelse med utviklingen
 • Deling av kundeopplysninger innad i konsern/samarbeidende grupper og andre finansforetak
  • Utveksling av fødselsnummer samt enkel kundeinformasjon
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
  • Behandling av personopplysninger for å forebygge, avdekke, utrede, oppklare og håndtere svindel og annen kriminalitet overfor selskapet. Herunder utlevering og innhenting samt bruk av personopplysninger i sentralt skaderegister (FOSS) for å redusere risikoen for forsikringssvindel.
 • Fysisk sikkerhet
  • Adgangskontroll og kameraovervåkning av bygg/kontor
 • IT sikkerhet
  • Sikring av selskapets og kundens verdier, for eksempel tilgangsstyring, logging på servere og systemer og autentisering av kunde
 • Dokumentasjon for å kunne iverta foretakets interesser
  • Behandling av personopplysninger for å fremsette regresskrav mot andre for en oppstått skade/økonomisk tap
  • Lagring og annen behandling av personopplysninger for å kunne forsvare seg mot krav fra kunder og andre, herunder regresskrav
 • Intern opplæring og kvalitetsforbedring
  • Kunde og markedsundersøkelser
  • Internkontroll og revisjon
  • Kvalitetskontroll
 • Statistikk, analyse og modellering
  • Sammenstilling og bruk av informasjon for å gi foretaket innsikt som blant annet brukes til å vurdere risiko, prising eller behovet for ny utvikling
 • Oppfyllelse av bransjespesifikk regulering
  • Andre plikter som omfatter behandling av personopplysninger dette kan for eksempel være statistikk/analyse knyttet til solvens- og soliditetskrav, forebygging og avdekking av straffbare forhold i henhold til hvitvaskingsregelverket og innkreving av trafikkforsikringsavgift
 • Ivaretakelse av de registrertes rettigheter

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Fremtind Forsikring behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse
 • Finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler, Transaksjonsdata og forsikringshistorikk
 • Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og Rapportering til offentlige myndigheter
 • Særlige kategorier av personopplysninger som fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger
Rettslig behandlingsgrunnlag

Alle behandlinger av personopplysninger som Fremtind gjør, vil ha et rettslig behandlingsgrunnlag i tråd med reglene i personvernlovgivningen.

Personopplysninger er nødvendige for å oppfylle en avtale med deg

Formålet med Fremtind Forsikring behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringstjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med deg.

Vi har rettslige forpliktelser som krever personopplysninger

Fremtind Forsikring behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Eksempler på behandling basert på rettslige forpliktelser:

 • forpliktelser knyttet til forsikringslovgivningen
 • forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og bedrageri
 • sanksjonsovervåkning
 • bokføringskrav
 • rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter og tilsynsmyndigheter

Du gir frivillig samtykke til behandling av personopplysninger

I noen tilfeller må Fremtind ha samtykke fra deg for å kunne behandle dine personopplysninger. I slike tilfeller er samtykket frivillig, uttrykkelig og informert. Du vil alltid bli bedt om å avgi samtykke hvis det er nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger, for eksempel helseopplysninger og opplysninger om fagforeningsmedlemskap.
Hvis du har avgitt samtykke til Fremtind, kan du på hvilket som helst tidspunkt trekke det tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke vil vi avslutte behandlingen og slette personopplysningene hvis oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke. Vi gir deg informasjon om formål, behandlingsaktiviteter og tilbakekalling av det aktuelle samtykket når du blir bedt om å avgi samtykke i de ulike kanalene til Fremtind.

Berettiget interesse

Fremtind Forsikring kan behandle personopplysninger hvis det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.

Eksempler på behandling basert på berettiget interesse:

 • markedsføring i løpende avtaleforhold
 • kundeanalyser basert på profilering til markedsføringsformål
 • transaksjonsovervåkning av trafikk på nett

Vi skal fastsette eller forsvare et rettskrav

I noen tilfeller er Fremtind Forsikring nødt til å behandle særlige kategorier av personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Dette er for eksempel tilfelle ved regress eller for å behandle opplysninger om fagforeningsmedlemskap når dette er relevant for å levere forsikringer, dette kan også gjelde behandling av helseopplysninger som Fremtind Livsforsikring AS gjør.

Hvordan henter vi inn, registrerer og utleverer personopplysninger?

For å kunne betjene deg som kunde, trenger vi personopplysninger. Her kan du se hvordan vi henter inn, registrerer og utleverer slike opplysninger.

Innsamling av personopplysninger fra deg som kunde og fra andre

De personopplysningene vi registrerer om deg vil vi som regel innhente fra deg som kunde. Når du inngår en avtale med oss, og underveis i avtaleforholdet, vil vi registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel begunstigede.

Vi vil også registrere opplysninger om personer som vi har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag var saklig begrunnet.

Ønsker vi å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for å ivareta avtaleforholdet, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan være markedsrelaterte eller demografiske opplysninger, som vi blant annet henter fra Folkeregistret og Eiendomsregisteret. I noen tilfeller henter vi også inn opplysninger fra åpne kilder, som sosiale medier eller Finn.no. Hvis Fremtind har fått fullmakt fra deg, kan vi også i enkelte tilfeller innhente helseopplysninger fra helseinstitusjoner.

Utlevering av personopplysninger

Med utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Utlevering av personopplysninger til SpareBank 1 og DNB

Forsikringer levert av Fremtind selges gjennom SpareBank 1-bankene og DNB. Bankene gjør slik distribusjon av forsikringer på oppdrag av Fremtind. Opplysninger om dine forsikringer utleveres som hovedregel ikke til bankene på annen måte. Noen opplysninger kan likevel deles internt mellom samarbeidene finansforetak. Det omfatter såkalte nøytrale kundeopplysninger som er navn, fødselsdato, adresse og kontaktinformasjon, opplysninger om hvilket selskap du er kunde i og hvilke tjenester og produkter du har inngått avtale om.

Fremtind ønsker også å dele flere opplysninger om deg for at de enkelte selskapene bedre skal kunne tilpasse råd og tilbud til deg. I slike tilfeller vil vi be deg om samtykke for å gjøre dette.

Vi vil også utlevere personopplysninger til Fremtinds morselskap, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i, eller i medhold av lov.

Utlevering av personopplysninger til andre private og offentlige virksomheter

Vi vil kun levere ut dine registrerte personopplysninger som følge av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Hvis det er lov og vi ikke bryter taushetsplikten, kan vi utlevere personopplysninger til andre banker, forsikringsselskaper, finansforetak og samarbeidspartnere.

Vi utleverer også opplysninger om deg som kunde til ROFF, FOSS og Norsk Naturskadepool når dette må gjøres.

Fremtind utleverer personopplysninger når det er nødvendig for å avklare ansvar for skader og for å gjøre opp utbetalingsforpliktelser i forbindelse med forsikringsoppgjør, for eksempel ved regress. I noen tilfeller utleverer vi også personopplysninger til reassurandører.

Bruk av databehandlere

Fremtind Forsikring har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører.

Fremtind Forsikring benytter også leverandører utenfor EU/EØS. I de tilfellene vi bruker leverandører utenfor EU/EØS, inngår vi EUs standardkontrakter med databehandlere som behandler personopplysninger. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhentet til.

Fremtind Forsikring har inngått databehandleravtale med SpareBank 1-bankene og DNB som distributører av forsikringer.

Fremtind Forsikring har også databehandleravtaler med leverandører av IT-løsninger, som SpareBank 1 Utvikling DA og TietoEvry Norge. Vi benytter også underleverandører innen skadeoppgjør, for eksempel sanering, takst og utredning. Ved behov for assistanse i utlandet samarbeider vi med SOS International og Falk Global Assistance.

Slik sikrer vi personopplysningene dine

Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du se hva vi gjør for å trygge opplysninger mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Allerede under utvikling av nye løsninger og systemer begynner arbeidet med sikkerhet. Vi vurderer funksjonalitet mot risiko og vi sikkerhetstester løsninger og systemer slik at vi unngår feil og svakheter i det lengste. Løsninger og systemer som er i produksjon og som behandler dine opplysninger blir kontinuerlig oppdatert og overvåket slik at vi unngår feil eller at vi oppdager feil så raskt som mulig.

Fremtind har et eget team som arbeider med å håndtere sikkerhetshendelser og sikkerhetshull som kan sette dine personopplysninger i fare. Dette teamet jobber også med systemer som ligger utenfor Fremtind, for eksempel falske nettsider som lurer kunder til å legge igjen personopplysninger og/eller annen privat informasjon.

Fremtind arbeider kontinuerlig med å ivareta sikkerheten i systemer og løsninger. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikle andre tiltak som understøtter sikkerheten hos Fremtind. Viktige tiltak er et eget styringssystem for informasjonssikkerhet, tilgangskontroll, avvikshåndtering og opplæring. For eksempel får alle ansatte i Fremtind jevnlig opplæring i informasjonssikkerhet slik at de som behandler dine personopplysninger har god kjennskap om hva som skal til for å holde dine opplysninger trygge.

Dine rettigheter

Er du kunde Fremtind, eller er omfattet av en forsikring fra Fremtind, behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

Du har innsynsrett

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Dine personopplysninger er i hovedsak tilgjengelige i din nettbank i SpareBank 1 eller i DNB. Her kan også innsyn i andre opplysninger bestilles. Hvis du ikke har nettbank eller på annen måte kan lese elektroniske dokumenter, kan vi sende deg informasjonen på papir.
I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn, for eksempel når vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Unntak er det også hvis opplysninger bare finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og når unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.​

Ønsker du innsyn i din skadesak? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.​

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Fremtind Forsikring kontrollerer våre opplysninger opp mot folkeregisteret og andre kilder.

Fremtind Forsikring sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Begrensing av personopplysninger

Du kan kreve begrensning i behandlingen av dine personopplysninger i gitte tilfeller uten at du ønsker opplysningene slettet.

Begrensing av behandling kan innebære at personopplysningene ikke kan brukes til noe, men vi kan fortsatt kunne lagre dine opplysninger.

Fremtind Forsikring kan begynne å behandle dine personopplysninger igjen hvis det er aktuelt i forbindelse med rettskrav, eller om det er for å verne en annen persons rettighet.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.​

Skjerming av dine personopplysninger

Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, dine personopplysninger, kan vi vurdere det.

Skjerming av dine opplysninger innebærer en vesentlig reduksjon av vår mulighet for å følge opp deg som kunde.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.​

Få dine opplysninger utlevert i maskinlesbart format (dataportabilitet)

Du har i visse tilfeller rett til å få med deg dine egne opplysninger som du har gitt til oss, i et maskinlesbart format. Dette gjelder informasjon du har gitt oss basert på samtykke eller avtale og hvor opplysningene er lagret digitalt.

Her kan du bestille dataportabilitet dersom du har kjøpt forsikringer gjennom SpareBank 1 eller DnB.

Opplysningene vil gjøres tilgjengelig for deg i løpet av 30 dager.

Innsigelse mot behandling

I noen tilfeller har du rett til å protestere (innsigelsesrett) på en behandling av personopplysninger Fremtind Forsikring gjør. Din innsigelsesrett vil vi vurdere ut i fra din situasjon, det kan for eksempel være hvis du har spesielt behov for beskyttelse av identitet eller om du tilhører en særlig sårbar gruppe i samfunnet.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.​

Du har rett til å protestere på behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Skulle du ønske å reservere deg mot direkte markedsføring, kan du kontakte kundeservice.

Automatiserte avgjørelser

Med automatiserte avgjørelser mener vi avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Når slike avgjørelser har juridisk eller tilsvarende vesentlig betydning for deg, kan vi Fremtind Forsikring bare gjøre dette når det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, når lovgivningen påbyr/gir adgang til det eller når det er basert på et samtykke du har avgitt.

Når vi utfører slike automatiserte avgjørelse har du blant annet rett til å be om menneskelig inngripen i behandlingen og til å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt.

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.​

Mulighet til å klage

Hvis du mener at Fremtind Forsikring AS eller Fremtind Livsforsikring AS ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til oss.​ Deretter kan du eventuelt klage til Datatilsynet.​

Kundeservice, markedsføring og samtykker

Vi ønsker å gi deg best mulig kundeoppfølging og rådgivning ved hjelp av vår kunnskap om ditt kundeforhold med oss. Her får du mer informasjon om hvordan vi gjør det.

Kundeservice og markedsføring

Vi tilpasser kommunikasjon, rådgivning og tilbud ved hjelp av personopplysninger, interesse- og brukergruppeprofiler for at du skal oppleve dem som relevante og nyttige. Opplysningene om deg blir også brukt i analyser, kundeundersøkelser og utvikling av produkter og tjenester.

Sosiale medier og behandlingsansvar

For våre sider på sosiale medier, som vår Facebook Page, vil vi kunne ha delt behandlingsansvar med tilbyderen av det sosiale mediet (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til). Ønsker du å bli kjent med det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg, oppfordrer vi deg til å lese deres personverninformasjon.

Vi behandler opplysninger om dine aktiviteter på vår side, som at du besøker den, publiserer innhold der (for eksempel tekst, bilder og videoer) og reagerer på vårt eller andres innhold (for eksempel likes og kommentar) til å administrere siden. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å gjøre vårt innhold tilgjengelig på sosiale medier og å kommunisere med deg.

Vi behandler også aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider på sosiale medier til statistikk- og analyseformål. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi kan ikke knytte dette til enkeltpersoner.

Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi opprettholder vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

Annonsekjøp

Du kan oppleve å se annonser fra oss på sosiale medier og nettsider, når vi kjøper annonseplass gjennom tjenester som Facebook Custom Audience, Google Match eller Schibsted SPID-match. Når vi benytter disse tjenestene, kobles din e-postadresse eller ditt telefonnummer opp mot det som er registrert på din bruker hos leverandøren av det sosiale mediet. Informasjonen blir kryptert slik at personinformasjonssikkerheten ivaretas og opplysningene benyttes bare til å gjennomføre plasseringen av annonsen.

Adform script

Dette bruker vi for å vise annonser på eksterne nettsider som for eksempel nettaviser. Med Adform holder vi rede på hvilke annonser som skal vises, telle antall visninger, klikk også videre. Dette gjøres på anonym basis og vi kan ikke spore det tilbake til enkeltpersoner. Opplysningene som vi samler inn benytter vi til å levere spesialtilpasset innhold og å kunne tilby relevante annonser.

Google AdWords script

Med Google AdWords holder vi rede på hvilke annonser som skal vises, telle antall visninger, klikk også videre. Opplysningene som vi samler inn benytter vi til å levere spesialtilpasset innhold og å kunne tilby relevante annonser.

Appnexus script, programmatiske kjøp

Programmatisk annonsering er automatisert kjøp og salg av nettannonser via en børs. Nettavisene legger annonseplasser (visninger) ut for salg på annonsebørsen, og som annonsør legger vi inn bud på hva vi ønsker å betale. Ved hjelp av scriptet kan vi sette kriterier som vi bruker i budgivningen. Et kriterium for bud kan være at du har besøkt våre nettsider og deretter VG, dette utløser en annonse på VG.

Fremtind Forsikrings behandling har her sitt grunnlag i en berettiget interesse til å markedsføre sine produkter og tjenester på annonseplasser i sosiale medier. Hvis du ikke ønsker denne type annonser fra oss, kan du reservere deg hos ulike leverandører:

Reservasjon hos Facebook

Reservasjon hos Google

Reservasjon hos Adform

Reservasjon hos Appnexus

Samtykker

For at Fremtind skal kunne gi deg tilpassede råd og tilbud må vi først få ditt samtykke. Samtykkene vi ber om finner du i din nettbank og mobilbank.

Uten samtykke fra deg, vil vi kunne benytte nøytrale opplysninger om deg til kundeoppfølging og markedsføring: ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

Reservasjonsrett

Hvis du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. Ta kontakt med din bank (DNB eller din SpareBank 1-bank), så vil vi registrere din reservasjon. Vi vil fortsatt følge opp avtalene dine som vi er pliktige til å følge opp, selv om du har reservert deg mot markedsføring.

Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

Vi bruker enkelte personopplysninger for å vurdere risiko ved salg av forsikring. Dette gir deg som kunde trygghet for at dine verdier blir tatt godt vare på.

Vi gjør beregninger med egne modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for risikoscoring, prisberegning, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av relevant risiko. Vi kan innhente personopplysninger fra kredittopplysningsforetak i forbindelse med dette.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Det er lett å innrømme at forsikring kan være komplisert, men forsikring er også ganske enkelt. Forsikring er tillit.

Vi stoler på at det du forteller oss er sant, både når du kjøper og bruker forsikringen. Og den dagen du trenger oss, skal du kunne stole på at du får den hjelpen du trenger.

Denne tilliten er så viktig at vi gjør alt vi kan for å opprettholde den. Det betyr blant annet at de som bevisst gir Fremtind feil opplysninger, vil bli anmeldt til politiet.

Vi har et stort samfunnsansvar og forvalter store verdier for våre kunder. Her får du kort informasjon om hvordan vi forebygger og avdekker mulighet for svindel, kriminalitet og terrorhandlinger.

Personopplysninger kan brukes for å forebygge, avdekke og oppklare bedrageri og andre straffbare handlinger.
Opplysningene kan vi innhente fra og utlevere til andre forsikringsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være minst fem år etter registreringen.

Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner etter hvitvaskingsloven til Økokrim og Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Lydopptak av telefonsamtaler og videomøter, og lagring av annen kundekommunikasjon

Fremtind Forsikring gjør i noen tilfeller lydopptak av telefonsamtaler og videomøter med våre kunder. Dette gjør vi enten for sikkerhet, dokumentasjon eller for å gjennomføre intern opplæring. I noen tilfeller er vi pålagt å gjøre opptak av kundesamtaler.

Som hovedregel ber vi om ditt samtykke når vi ønsker å gjøre opptak av telefonsamtaler eller videomøter. Dette får du informasjon om i begynnelsen av samtalen eller møtet.
Fremtind Forsikring kan bli lovpålagt til å utlevere informasjon til offentlige myndigheter, og andre som ifølge loven kan kreve det. Informasjon kan også bli utlevert til Finansklagenemnda – blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Ønsker du innsyn i opptak som er lagret? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.​ Du må oppgi telefonnummer og tidspunkt for samtalen.

Lagring av samtaler på chat

Innlogget: Hvis du starter en chat når du er innlogget, vil den bli lagret og knyttet til deg som kunde. Dette gjør vi for å kunne gi deg best mulig kundeservice når du er i kontakt med banken senere, og som dokumentasjon ved eventuelle tvistesaker. Chatene lagres i 1 år.

Ikke innlogget: Starter du chat fra bankens nettside uten å være innlogget, er samtalen anonym. Chaten lagres for bruk i statistikk og evaluering av kundeservice, men kan ikke knyttes til deg som kunde. Chatene lagres i 1 år.

Bildeopptak ved kameraovervåking

Fremtind Forsikring bruker kameraovervåkning for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

Vi har kameraovervåkning og gjør bildeopptak i våre lokaler. Opptakene slettes etter 7-90 dager, hvis de ikke er utlevert til politiet, eller vi har rett til å behandle opptakene til andre formål.

Mobilapplikasjoner og tilganger

Mobilappene våre trenger noen ganger tilganger til funksjoner og informasjon på telefonen din. Appene ber bare om de tilgangene som er nødvendige for at de skal fungere. Vi kan ikke se dataene på mobilen din.

Spinn ber om tilgang til:

 • Lokasjon - slik at appen kan sende veihjelp til der du er, hvis du ønsker det
  Lagre og lese fra telefonen din. Dette for å kunne lagre din kjørescore på egen telefon
  Tilgang til Internett – slik at telefonen kan overføre kjørescore til Fremtind Forsikring
  Tilgang til Bluetooth – slik at kjøredata kan overføres fra bilen til telefonen

Vern ber om tilgang til:

 • Kamera – for å se dine omgivelser og benytte AR (augmented reality)
 • Mikrofon – for å teste røykvarslere
 • Internett – for å overføre bildedata for analyse
Personopplysninger og BankID

Behandlingen av dine personopplysninger ved bruk av BankID er beskrevet i avtalevilkårene for personbankID. Du finner mer informasjon hos BankID.​

Slik bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger.

Analyseverktøy og statistikk gjør oss bedre

Nettsidene til Fremtind og bankene Fremtind samarbeider med benytter seg av informasjonskapsler (også kalt cookies). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En informasjonskapsel tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. I tillegg til informasjonskapsler bruker vi piksler og script fra tredjepart.

Verktøyene vi benytter for å innhente informasjon er Google Analytics og Adobe Analytics og vi har avtaler som garanterer at brukere vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles. Dataene som samles i Adobe Analytics, lagres på servere i Storbritannia og Nederland. I de tilfeller vi benytter Google Analytics, blir informasjonen om ditt bruk lagret på Googles servere i USA.

Har du vært innlogget, kan vi bruke informasjon om det du gjør på nettsidene til å gjøre din brukeropplevelse bedre. Formålet med informasjonen vi samler inn er å:
• tilrettelegge nettsidene mer i retning av dine behov
• gi deg bedre anbefalinger, tilpasse tilbud og tjenester
• kontakte deg hvis du står fast

Hvis du ikke har logget inn på våre sider, har vi ikke mulighet til å identifisere deg som enkeltperson, men vi måler allikevel aktivitet på våre nettsider i form av statistikk som:
• Hva du gjør på nettsidene våre, som for eksempel hvilke sider du besøker og hvor ofte eller hvor lenge du er her.
• Din omtrentlige geografiske plassering ved hjelp av IP-adresse, som deretter blir anonymisert.
• Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem.


Dette vil vi igjen bruke ut til ulike kundegrupper slik at vi kan lage bedre anbefalinger og gi deg informasjon og produkter tilpasset dine behov.


Ulike typer cookies, piksler og script som vi bruker

Drift og sikkerhet

Disse informasjonskapslene er viktige for den underliggende driften og støtter viktig funksjonalitet.


Brukertilpasninger og sideopplevelse

Disse informasjonskapslene bruker vi for å støtte din opplevelse av siden. De gir oss «hukommelse» på din tidligere bruk og grunnlag for optimalisering av innhold og løsninger.

Markedsføring og 3. part cookies

Informasjonskapsler fra oss brukes til å måle hva du gjør på våre nettsider. Informasjonen kan vi bruke til å bygge interesse- og brukergruppeprofiler samt til å utvikle og vise deg relevante annonser.

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler

Du kan slette registrerte cookies i nettleseren, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal. Hvis du blokkerer for Fremtind eller bankene Fremtind samarbeider med, vil det blir vanskeligere for deg å logge inn i nettportaler for forsikring.

nettvett.​no kan du sjekke hvilke kapsler som er satt på din maskin og hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler.