Bærekraft

Vi har en langsiktig ambisjon om bærekraftig verdiskaping, og et mål om å gjøre forsikring sirkulært og motivere til klimatilpasning og forebygging.

Verdiskaping

Bærekraft skal gjennomsyre vår forretningsstrategi og -praksis på en måte som støtter opp om Parisavtalen og FNs bærekraftmål. I bærekraftig verdiskaping ligger ambisjonen om at det ikke skal være en motsetning mellom vekst og utvikling og et bærekraftig fotavtrykk.

Sirkulær forsikring

Sirkulær forsikring handler om verdier. Om en måte å se verden på, og en måte å drive forretning på. Gode sirkulære løsninger er stadig viktigere for å nå verdens klimamål – og her kan vi bidra på vår helt egen måte.

Den viktigste jobben vi gjør er å hjelpe kundene våre til å ta vare på seg selv, tingene sine og sine omgivelser. Og sammen med eierbankene SpareBank 1 og DNB, har vi muligheten til å gjøre den jobben uten at det går på bekostning av klima og miljø, snarere tvert imot: Vi skal ta vare på kundene våre samtidig som vi tar vare på de ressursene som allerede er i omløp. Det er nettopp det vi legger i sirkulær forsikring.

Skadeforebygging

Det mest effektive miljøtiltaket vårt er å forebygge, slik at skader ikke skjer, eller vi har klart å begrense omfanget. Vår fagkunnskap skal hjelpe kunden med riktig råd til riktig tid, slik at skader kan unngås. Da sparer vi ressurser og det oppstår ikke avfall.

Reparasjon

Er skaden først skjedd, vil vi prøve å reparere istedenfor å kjøpe nytt.

Gjenbruk

Vi kjøper mange varer og tjenester, og derfor kan vi bidra til utvikling av reparasjonsøkonomien.

Vårt ønske om å fremme forebygging, gjenvinning og reparasjon begrenser seg ikke til Fremtind. Vi ønsker å løfte frem alle som jobber for det samme som oss – og alle de som er med på vårt lag! De som reparerer mobiler. De som reparerer hvitevarer. De som arrangerer fiksefester. Verkstedene som tar i bruk brukte bildeler. Alle de som gjør det mulig for oss å jobbe for en endring. Vi redder ikke verden alene – alle som bidrar er viktige.

Det trenger ikke være enten eller – med sirkulær forsikring tar vi vare på både kundene våre og planeten. Også må vi bare få med oss flere over i tankegangen!

Kristine Falkgård, Direktør bærekraft, Fremtind

Rapportering

Vi bruker ESG for å rapportere på bærekraft. ESG er en engelsk forkortelse, og betyr «Environmental, Social and Governance». I årsrapporten vår rapporterer vi blant annet på disse områdene:

Klima og miljø (E)

 • Bærekraft i produktene
 • Bærekraft i skadeprosesser

Sosiale forhold (S)

 • Fremtind som arbeidsplass
 • Arbeidsmiljø og ansattforhold
 • Opplæring og utdanning
 • Mangfold, likestilling og inkludering
 • Mennesker i verdikjeden

Ansvarlig og etisk forretningsstyring (G)

 • Bærekraft i kapitalforvaltningen
 • Personvern
 • Innkjøp og leverandører
 • Anti-hvitvasking

Policy og retningslinjer

Fremtind anerkjenner viktigheten av tydelig informasjon og retningslinjer når det gjelder å drive virksomheten på en bærekraftig måte. Vårt dokumentbibliotek for retningslinjer og policy gjenspeiler våre kjerneverdier, som veileder alt fra daglig praksis til strategiske forretningsbeslutninger. Disse retningslinjene er ikke bare begrenset til våre kjerneverdier; de omfavner også andre relevante miljømessige, sosiale og styringsmessige prinsipper.

Fremtinds retningslinje for bærekraft i kapitalforvaltningen

Fremtinds retningslinje for bærekraft i kapitalforvaltning har som formål å sikre at Fremtind er en ansvarlig investor og eier, og bidrar til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Dokumentet beskriver hvordan bærekraft hensyntas i området Kapitalforvaltning og hva som konkret gjøres for å etterleve dette ansvaret.

Fremtinds etiske retningslinjer

Fremtinds etiske retningslinjer utgjør vår felles etiske standard i Fremtind. Dette dokumentet gir våre ansatte veiledning i hverdagen, både i samhandling med kolleger, kunder og samarbeidspartnere, samt i situasjoner der det oppstår etiske utfordringer.

Fremtinds retningslinjer for godtgjørelse

Fremtinds retningslinjer for godtgjørelse skal understøtte virksomhetens strategiske og økonomiske mål, herunder risikotoleranse og langsiktige interesser. Konsernets godtgjørelsesordning er nøye tilpasset gjeldende lovgivning, inkludert retningslinjer fra Finanstilsynets rundskriv 2/2020.

Fremtinds retningslinjer for ivaretagelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Fremtinds retningslinjer for ivaretagelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er utarbeidet med utgangspunkt i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, i tillegg til andre relevante rettskilder. Denne retningslinjen er tilknyttet andre styrende dokumenter i Fremtind; policy for bærekraft i kapitalforvaltning, policy for håndtering av interessekonflikter, Fremtinds etiske retningslinjer og policy for compliancefunksjonen.

Fremtinds policy for eierstyring

Fremtinds policy for eierstyring beskriver konsernets styringsmodell og forholdet mellom mor- og datterselskaper. Målet med policyen er å gi retningslinjer for å sikre at Fremtind konsern har effektive og hensiktsmessige prosesser for styring og kontroll av virksomheten.

Fremtinds policy for antihvitvasking og kundetiltak

Fremtinds policy for antihvitvasking og kundetiltak sikrer at selskapene innenfor Fremtind konsern overholder regelverket angående tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme, slik det er fastsatt i hvitvaskingsloven og tilhørende forskrifter. Policyen inkluderer også overholdelse av regelverket vedrørende sanksjoner og restriktive tiltak rettet mot stater, personer eller enheter («sanksjonsregelverket»).

Fremtinds policy for håndtering av interessekonflikter

Fremtinds policy for håndtering av interessekonflikter fastlegger prinsipper for identifisering og håndtering av situasjoner der ulike parter tilknyttet Fremtind, inkludert eierne, konsernets selskaper, forskjellige forretningsområder, kunder og/eller ansatte, har ulike interesser knyttet til utfallet av en transaksjon, et oppdrag eller en tjeneste.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven jobber for å fremme menneskerettigheter og arbeidsforhold i sin verdikjede.

Vi skal ikke bare ivareta menneske- og arbeiderrettigheter i vårt eget selskap. Vi har også et ansvar for å bidra til dette hos alle våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi har relasjoner med et stort antall virksomheter, spesielt gjennom forsikringsoppgjøret. Det er mange ulike aktører som er involvert i å levere varer og tjenester til kundene våre når de opplever skader. Fordi dette er en viktig del av forsikringstjenestene så jobber vi med å stille krav til, og følge opp leverandørene. Leverandøroppfølgingen omfatter også ESG-tematikk (Environment, Social, Governance), hvor menneske- og arbeiderrettigheter er inkludert.